Inona ny zava-manahirana, inona ny olana mitambesatra, inona ny fahoriana, inona ny hazo fijaliana mavesatra indrindra tsy zaka holanjaina sy mampamoy fo? Tsy fahombiazana amin’ny fiainana? Fahantrana? Asa very? Harena rava? Olon-tiana mandratra? Aretina? Fahafatesana? Lazao dia ampitahao…

Resahina matetika fa rehefa tojo olana saro-bahana ny tena dia mahasoa ny mandre ny fahorian’ny hafa, mahasoa ny mahalala fa misy ratsy kokoa noho ny toe-javatra misy ny tena androany. Manampy anao tsy hifantoka amin’ny olanao sy ny fijalianao ara-batana, ara-tsaina na ara-panahy izany. Sady marina izany! Misy miaina fahoriana ratsy lavitra noho ny misy anao.

Tsy mba ory olona nampitahaina fahoriana tamiko aho, fony zaza ka hatramin’izao. Anisan’ireny olona ireny i Bebe Rasoamananoro. Kamboty mbola kely izy, niady irery ny fiainany, narian’ny fianakaviany rehefa tojo ny vady tiany, maty ny zanany voalohany, maty koa ny vadiny, nikarama irery namelon-tena tany an-drenivohitra, haizin-kitroka sy tahotra no nibabeny irery ny fatin’ny zanany faharoa halevina 20 km avy eo, noraisin’ny fianakaviany ihany izy rehefa nifona hiverina saingy tsy ela dia maty koa ny zanany kely fahatelo.

Nisafidy ny hiteraka tsy manambady izy avy eo ary namelona irery ny zanany izay nanambady aman-janaka koa taty aoriana. Fiainana sy fahoriana aman-taona maro fintinina anaty soratsoratra vitsivitsy nefa mandrotika fo isaky ny tantaraina. Tsy sahy hampidera ny antsoiko ho hazo fijaliako aho isaky ny misaina ny ziogam-pahoriana nentiny. Marina tokoa fa misy mijaly mafy lavitra noho ny tena any ho any, henoy dia ampitahao… misy hery anohizana ny adim-piainana.

Fahendrena anisan’ny napetrak’i Bebe Rasoa ny hoe Mangìna. Na ory ianao, na manana, dia mangìna! Na faly, na tezitra, dia mangìna. Tsy ny fihorakorakao ny fandresenao na ny fitabatabanao ny ratranao no antoky ny ho avinao. Tsy izany fa ny fahanginana no fomba tsara indrindra ankamamiana am-panetren-tena ny fiainana.